П л е с е н с ь к а З О Ш

І-ІІІ с т у п е н і в

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 342
Друзі сайту

Сайт Міністерства освіти і науки молоді і спорту України
Сайт Педагогічна преса

Профорієнтація - твій свідомий вибір Погода в Україні

Статистика
Наша кнопочка

Welcome
Переглянути карту повністю

Знання, вміння та навички, котрі молодь набуває й виробляє, навчаючись у школі, беззаперечно, є важливими. Поряд із цим сьогодні актуальності набуває оняття компетентності учня, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний ринок праці в регіоні, наш навчальний заклад до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у ньому.

Очікування суспільства, що стоять сьогодні перед школою, проголошені в стратегічних документах української освіти - Законі України «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Державних стандартах початкової, базової та повної середньої освіти. Головний екзаменатор наших учнів — життя. Наскільки вони будуть адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати й контролювати власну діяльність, залежить насамперед від школи. Формування таких рис особистості, як прагнення до духовної та фізичної досконалості, здатність до творчості, вибору, самоорганізації, самоуправління, сміливість, незалежність, наполегливість, ці-леспрямованість, вміння спілкуватися з різними людьми, — мета компетентнісно орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу. Кожна школа, виходячи з особливостей свого соціального оточення, суспільного запиту та професіональної підготовленості педагогічного колективу, шукає свої можливості, своє місце в цьому процесі. До вашої уваги механізм упровадження цього підходу в Плесенській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів.

В школі сформувався висококваліфікований педагогічний колектив: 2 вчителі-методисти, 3 старших вчителя, 8 спеціалістів вищої категорії, 2 вчителя І категорії, 2 вчителя нагороджені знаком "Відмінник освіти України", 5 вчителів нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України, 9- грамотами управління освіти та науки Хмельницької ОДА.

Педагогічний колектив школи виходить з того, що головною пріоритетною метою освіти сьогодні є розвиток молодої особистості, здатної до самореалізації в сучасному світі.

Відповідно до цього - основою освітнього процесу навчального закладу визнається компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Мета діяльності педагогічного колективу  - підготовка випускника з активною громадською позицією, який володіє базовими знаннями та обсягом додаткової освіти, що дозволяє йому успішно зорієнтуватися в умовах сучасного життя, бути конкурентноздатним при вступі до вузу, а також спроможного до особистісного та професійного самовизначення на основі відповідного рівня функціональної грамотності та життєвої компетентності.

Виходячи з цього, пріоритетними напрямками розвитку навчального закладу є:

  • забезпечення умов для повноцінного розвитку дітей у вiдповiдностi з їх віковими та індивідуальними особливостями, найповнішого задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків;
  • забезпечення вибору школярами середньої та старшої ланок профілю навчання відповідно до потреб особистого та професійного самовизначення;
  • забезпечення цілеспрямованої  педагогічної  дiяльностi на досягнення навчальних oсвітнix результатів, якi б вiдповiдали меті розвитку особистості школярів та сучасним соціальним потребам;
  • формування системи гуманістичних моральних цінностей школярів через предметний зміст освіти, суб'єктну взаємодію учасників освітнього процесу;
  • використання нових iнформацiйних технологій в навчально-виховному процесі з метою управління якістю освіти;
  • формування в учнів громадянських якостей як інтегрованої сукупності рис, що вирiзняють справжнього громадянина України;
  • формування в учнів основних компетентностей, яких потребує сучасне життя.

Проаналізувавши стартові можливості, визначивши мету, завдання і напрямки діяльності,  педагогічний колектив школи у 2009 році розпочав роботу над  створенням власної освітньої моделі громадсько - активної школи, яка ставить за мету не просто надавати освітні послуги учням, але й розвивати громаду, залучати батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як в школі, так і в громаді. В громадсько-активній школі значна увага  приділяється освітнім, соціальним, оздоровчим послугам; розвитку молодіжного руху, покращенню навчання учнів, зміцненню родини та відносин між мешканцями громади.

Реалізація цієї моделі відбувається через низку програм та проектів, що  розроблені та працюють в школі.

Негативний вплив ускладненої демографічної ситуації ми намагаємось зменшити за рахунок  посилення відкритості самої школи як соціально-педагогічної системи, створення позитивного іміджу закладу через реалізацію програми «Інформаційний центр», в рамках якої щороку проводиться «Свято Честі школи», налагоджено випуск шкільної газети «Вісник школи», створено документальний фільм «Рідній школі - 75», що демонструвався на місцевому телебаченні,  (сайт)знято  декілька передач ОДТРК «Поділля», створено сайт  школи, який увійшов у п’ятірку найкращих освітніх  веб–сайтів області, відкрито Інтернет–приймальню директора. Нещодавно наша школа приєдналась до освітньої мережі Щоденник.UA, що допоможе активізувати використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, та допоможе батькам краще відслідковувати успіхи дітей. А з вересня 2011 року за підтримки батьків засновано шкільна телестудія «Відкрита школа».

Втілення в життя моделі громадсько – активної школи   неможливе без творчого компетентного педагога, тому головною метою методичної системи школи є формування педагогічної свідомості вчителя в контексті компетентнісно орієнтованого підходу, створення умов для удосконалення вчителями необхідних професійних компетентностей, оволодіння ними технологією управління процесом впровадження компетентністного підходу до навчання та виховання.

Перед методичною службою нашої школи стоять 4 основних завдання:

Завдання 1. Забезпечення більш глибокого усвідомлення вчителями  проблеми компетентнісно орієнтованого підходу, надання їм необхідної методичної допомоги.

Це завдання видається цілком логічним, адже однією з провідних функцій методичної служби є надання методичної допомоги педагогічним працівникам школи. Виходячи з того, що компетентнісна ідея виступає нині як одна з найактуальніших, але не повною мірою розроблених в сучасній освіті, то й нагальною є потреба вчителів в методичній допомозі саме з проблеми реалізації компетентнісного підходу до навчання.

Завдання 2. Забезпечення наступності методичної роботи

За останні 4 роки в нашій школі зміст методичної роботи значно оновлений та урізноманітнений. Оскільки в основі компетентнісного підходу — активна свідома діяльність суб'єктів навчально-виховного процесу, абсолютно логічним є використання в методичній роботі діяльнісного підходу, інтерактивних методів, залучення педагогів до активної роботи під час методичних заходів.

Завдання 3. Забезпечення впровадження компетентнісного підходу на рівні практичної реалізації в навчально-виховному процесі.

Практична спрямованість методичних заходів  забезпечує не тільки усвідомлення педагогами компетентнісних ідей, але й практичну реалізацію останніх у навчально-виховному процесі. Теоретичні розробки проблеми впровадження компетентнісного підходу до навчання є досить презентативними, тож актуалізується необхідність їх трансформації в площину прикладного практичного застосування.

Завдання 4. Визначення результативності впровадження ключових компетентностей.

Результативність методичної роботи, звісно, визначається багатьма факторами. У контексті проблематики компетентнісного підходу вона залежить і від психологічної готовності та ступеня оволодіння вчителем      арсеналом засобів запровадження компетентнісного підходу до навчання, і від рівня сформованості компетентності учнів. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів потребує модернізації і в перспективі має дорости до моніторингу сформованості їх компетентності.

З метою формування професійної траєкторії кожного учня, враховуючи запити батьків, в старшій школі запроваджено філологічний профіль. Це означає, що збільшено кількість годин на вивчення предметів гуманітарного циклу. В школі викладається 2 іноземні мови, збережено години російської мови в школі І – ІІ ступенів. За рахунок варіативної частини введено факультатив «Журналістика», курс за вибором «Основи ділового спілкування» та «Країнознавство». Педагогічний процес в школі можна охарактеризувати як процес природного розвитку високої інтенсивності, стабільного функціонування, що підтверджується позитивною динамікою академічних досягнень учнів.

Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально–виховний процес сприяє розвитку інформаційної компетентності як педагогів, так і учнів. Вивчення інформатики та комп’ютерної грамоти з 3 класу сприяє формуванню в учнів таких складових інформаційної компетентності, як збір інформації, аналіз, перетворення, зберігання, пошук і розповсюдження інформації. Школа має відповідне матеріальне і методичне забезпечення цього процесу: 2 комп’ютерні класи, банк предметних навчальних комп’ютерних програм, створено загальношкільну локальну мережу.

Важливою складовою інноваційного процесу в школі є впровадження в навчально-виховний процес активних та інтерактивних технологій навчання, які базуються на принципах діалогового навчання, активної участі кожного учасника занять, взаємного інформаційного і духовного збагачення, принципах особистісно-орієнтованого навчання за умов психологічної комфортності. Вчителі використовують на уроках і в позаурочній діяльності різноманітні форми інтерактивного навчання: дебати, дискусії з "відкритою відповіддю”, семінарські заняття, інтерв’ювання, робота в малих взаємодіючих групах ("вертушка”, "акваріум”, "карусель”), генерація ідей за допомогою "мозкового штурму”, "дерева рішень”, "мікрофону”, ділові рольові ігри, правовий тренінг, робота в політклубах, прес-клубах, де учні видають газети.

Школа у фотооб'єктиві

Формування компетентностей продовжуємо в процесі додаткової освіти. Школа співпрацює з Мокіївським центром допрофесійної підготовки, де учні мають змогу отримати професії водія, тракториста чи швачки, а також із навчальним центром «Перспектива ХХІ століття», що дає змогу нашим учням отримати диплом офіс – менеджера. За останніх 3 роки 30 випускників школи отримали виробничі спеціальності.

З метою залучення учнів до науково – дослідницької діяльності організована робота шкільного наукового товариства, члени якого набувають навички науково – дослідницької роботи та щороку вдало захищають свої роботи на конкурсі МАН.

В закладі розроблено і успішно реалізовується програма «Обдарована дитина», наші учні є призерами та переможцями районних та обласних олімпіад, конкурсів. Яскравим показником росту якості освітнього процесу в школі є результати участі учнів в районних, обласних олімпіадах, конкурсі учнівських дослідницьких робіт, обласному і республіканському конкурсі-захисті робіт учнів-членів Малої академії наук. Щорічно обдаровані учні отримують грошові винагороди на традиційному святі Честі школи.

Виходячи з того, що діяльність та особистісні якості впливають одні на інші, усвідомлення цього зв'язку покладено в основу виховної роботи. Ми виховуємо, сприяємо формуванню та розвитку особистості, але функціонує і реалізується вона тільки в діяльності. Виховати дитину теоретично, тільки на словах,— неможливо. Значно більший виховний потенціал має реальна діяльність, виховні справи, власний приклад. Тому діяльнісний підхід має активніше впроваджуватися в організацію не тільки навчальної, але й виховної роботи.

Оскільки знання впливають на особистість, її цінності, потреби, мотиви, ставлення, збагачення конструктивними знаннями, «розумне, добре, вічне» має бути для вчителя незаперечним орієнтиром в про-цесі навчання і виховання дітей, формування та розвитку їх особистості.

Формування творчих і соціальних компетентностей учнів ми намагаємось забезпечити через складову освітнього процесу – соціально – творчу діяльність. В закладі діє «Школа лідерів», налагоджено волонтерський рух, працює програма «Рівний рівному», рейтингова система «Клас року», «Учень року» та низка соціальних проектів.

Система позашкільної освіти реалізовується в школі шляхом створення внутрішньої мережі гуртків, секцій, груп за інтересами, а також налагодженням зв'язків із закладами додаткової освіти, зокрема Грицівською школою сприяння здоров’ю.

Спортивно – масова робота, туристичний рух, заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, - важливий аспект діяльності нашого закладу.

Змінені підходи щодо формування та роботи органів дитячого самоврядування. Від формального переходимо до діючого учнівського самоврядування, від педагогічного керівництва до педагогічного супроводу діяльності цих органів.

Формування активної громадської позиції здійснюється за допомогою наступних компонентів: традиційні шкільні справи, річна циклограма шкільних свят, фестивалі, конкурси різного рівня. Всі заходи, включені в план виховної роботи школи, побудовані на масовій участі школярів і направлені на різносторонній розвиток особистості дитини. Сценарії традиційних заходів складаються так, щоб в них могли взяти участь якомога більше учнів, педагогів, батьків, громадськість села.

Громадсько-активна школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя у свої уроки, позаурочну діяльність, створюючи єдине поле громадянського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу. В результаті йде комплексне, системне виховання громадянина не тільки в школі, а й поза її межами.

І як прогнозований результат нашої діяльності, випускника Плесенської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів ми бачимо патріотом, здатним використовувати знання в різних життєвих ситуаціях, таким, що вміє критично мислити й оцінювати свої вчинки, аналізувати отриману інформацію, бути конкурентноспроможним і мобільним у суспільстві, використовує здобуті знання для професійної, суспільної й особистої реалізації, приймає нестандартні рішення, вміє виходити з конфліктних ситуацій, володіє комунікативною та загальнолюдською культурою.

Життя громадсько – активної малокомплектної сільської школи – це спільна творча праця дітей та дорослих.. Діти вчаться, осягають ази мудрості, життя, спілкування. У співпраці народжується творчість.

Block title
Пошук
Міні-чат
200
Календар
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Copyright MyCorp © 2019